{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

AGILITET – FREMTIDENS LEDERIDEAL

Nok et nytt buzzword inn i det norske språket? Nei, vi er overbevist om at begrepet agilitet er i ferd med å få aksept og fotfeste som et viktig norsk «nyord». Det favner lederegenskaper som er fundamentalt avgjørende i epoken vi står på terskelen til – for ikke å si befinner oss midt oppe i allerede.

En smidig, fleksibel og lærende organisasjon. Mange av oss syns vi har hørt dette mantra i flere tiår allerede. Og sant nok, ordene har vært brukt flittig i festtaler og i lederkurs i lang tid. Dog uten at det er blitt opplevd som livsviktig å forholde seg til budskapet. Før nå..

Robotisering og kunstig intelligens vil bli drivere for store endringer i samfunnet i årene fremover. Mange ser dette som trusler for både organisasjoner og individer. Andre ser endringene som muligheter. Agile ledere hører til i siste gruppe – ikke bare fordi de ser muligheter men mest fordi de evner å forholde seg konstruktivt til forandringene.

Agilitet er en personlig egenskap som er utledet fra femfaktormodellen. I hovedsak fra trekket «Åpenhet for nye erfaringer». Når vi ser denne egenskapen i et prestasjonsperspektiv hører den hjemme i det utviklingsorienterte området. Den agile trives med å utforske mulighetene, er vitebegjærlig og intellektuelt nysgjerrig med åpenhet for ny kunnskap. Hun er smidig, snarrådig og lærer fort. I sum gir dette høy problemløsningsevne.

Når vi rekrutterer starter vi med jobbanalysen. Her må vi svare på om vi tror vår organisasjon vil utsettes for stort endringspress i årene fremover – og hvordan vi skal bemanne organisasjonen optimalt ut fra denne forståelsen. Den må være temmelig naiv som hevder at egen organisasjon vil være helt avskåret fra endringer og tilpasninger til nye rammebetingelser de neste årene. Men graden av nødvendig tilpasning kan nok variere. Dette må reflekteres i kravet til agilitet når vi skal rekruttere – både på leder og medarbeidernivå. Vi må huske at en agil person vil trives og prestere best i et omskiftelig, utviklingsorientert miljø – og hvis dette ikke kjennetegner kulturen i virksomheten vil den agile neppe finne seg til rette.

Likevel, når vi påstår at agilitet vil være fremtidens lederideal er det fordi vi er overbevist om at endringspresset kommer til å bli sterkt følbart over alt, både i privat og offentlig sektor. Ikke bare må ledere og nøkkelmedarbeidere kjennetegnes ved agilitet. Organisasjonskulturen må være agil. Organisatorisk agilitet handler om smidighet og fleksibilitet. Arbeidsgrupper settes sammen ut fra oppgavens karakter. Det er lett tilgang til kunnskap og organiseringen er tverrfaglig. Erfaringslæring har en viktig plass – i tråd med prinsippene i «action learning». Fokus er mot de langsiktige visjonene, men underveis har de involverte sterk felles innsikt i effekten av sine innsatser. Det er fleksibilitet i ressursbruk – i den forstand at ressurser kanaliseres dit det viser seg at det skapes positive effekter. Organisasjonens helter er katalysatorene som evner å skape positive synergieffekter.

Refleksjonene ovenfor er hentet fra danske «Væksthus for ledelse» og en artikkel derfra med tittelen «Agilitet og nye helteroller for lederen». Med tanke på den dynamikken som med stor sikkerhet vil kjennetegne samfunnet fremover vil vi anbefale å vektlegge egenskapen agilitet høyt når det skal rekrutteres de neste årene – særlig til lederstillinger. Vurder nøye sannsynlige utviklingstrekk i egen bransje/ sektor og se disse opp mot kriteriet som settes på egenskapen agilitet. Lykke til!