{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

ER DU GRUNNLEGGENDE OPPTATT AV ANDRES BEHOV?

«Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad». Dette skrev dikteren Mikael Aksnes for mer enn 100 år siden. Han fortsatte slik: «-og vil du gjerne lukka nå, då først deg sjølv du gløyma må». Aksnes hadde neppe Femfaktormodellen i tankene da han skrev disse linjene, men budskapet formidler likevel essensen i modellens faktor Omgjengelig/ Medmenneskelig (A – Agreeableness).

Når vi skal definere kriterier i forkant av en rekruttering vil det sosiale området for prestasjon være ett av hovedområdene hvor vi må ta stilling til hva vi ønsker/ forventer av den rette kandidaten. På samme måte som for alle øvrige personlige egenskaper er Medmenneskelighet (A) også normalfordelt – hvilket vil si at omtrent 2/3 av alle mennesker ligger innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet. Dermed vil de aller færreste fremstå som «ekstreme» hverken i den ene eller andre enden av skalaen.

Vi må likevel lete etter nyansene når vi møter kandidatene til intervju. Trolig gir testresultatene oss grunnlag for noen spennende hypoteser som vi må bruke intervjuet til å avdekke. Det vi -i forhold til (A), i særlig grad skal være oppmerksomme på er hvordan vi har kriteriesatt evnen til samarbeid. Hvor viktig er gode samarbeidsevner i den aktuelle stillingen? Skal vi rekruttere til en lederstilling vil dette normalt vektlegges høyt. I visse typer selgerstillinger kan det være mindre viktig.

Altruisme er et sentralt begrep i forhold til egenskapen medmenneskelighet (A). Altruisme er det motsatte ev egoisme – og beskriver en støttende, uselvisk, hensynsfull, empatisk holdning (og atferd). Et annet begrep som gjerne er like sentralt som altruisme er Tillit. Dette beskriver en tillitsfull, imøtekommende og gjerne en godtroende person. Andre kjennetegn ved personer med høy score på (A) er utadvendthet – og en sosial og involverende væremåte. Samtidig kan denne persontypen være beskjeden på egne vegne samt følsom for andres signaler.

De nevnte atferdsmønstrene beskriver en person med høy empati – som andre vil oppleve som positiv å samarbeide med. I forhold til å være kraftfull, selvsikker og med stort behov for innflytelse kan den typisk empatiske i noen tilfeller oppleves som svakere – og kanskje godtroende/ naiv. Å avdekke disse nyansene er rekruttererens utfordring.

I vår kultur viser forskningen at effektiv ledelse blant annet kjennetegnes av gode samarbeidsevner. I avveininger mellom høy score på Innflytelse og høy score på Samarbeid gjelder det derfor å finne en balanse som ivaretar organisasjonens behov. Rett leder på rett plass er ofte et situasjonsbetinget spørsmål – noe kriteriene og hele rekrutteringsprosessen må speile.

Hva så med selgere eller andre medarbeidere? De aller fleste må forholde seg til kolleger og kunder på en konstruktiv måte. Derfor skal det mye til at noen velger å definere kravet til Medmenneskelighet (A) til et nivå under gjennomsnittet. I visse jobbsituasjoner kan det sikkert kreves ekstra hardførhet og kynisme. For eksempel i salgsjobber der hverdagen innebærer en «ensom ulv»- tilværelse – med hjemme-/ bilkontor, mye tid på landeveien i tillegg til krevende salgsmål. Her vil nok de fleste si at det kanskje er andre egenskaper enn samarbeidsevne som skal veie tyngst.

Vi vet at atferd er et samspill mellom personens underliggende personlighet og situasjonsvariabler. Derfor handler det ikke utelukkende om å identifisere ønsket personlighet men også om å legge forholdene på arbeidsplassen til rette på en slik måte at ønsket atferd stimuleres.

Følg oss videre i bloggen. Vi fortsetter å lufte våre meninger, vår innsikt - samt vår tro og vår tvil når det gjelder ulike HR- relaterte temaer😊

 

OM FEMFAKTORMODELLEN