{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Kompetansene vi trenger i fremtiden er et av de mest sentrale spørsmål for alle som jobber med rekruttering!

I følge World Economic Forums « Future of jobs report”, vil mer enn en tredjedel av de ferdigheter som regnes som kritiske for dagens arbeidsstyrke ha endret seg.

I følge World Economic Forums « Future of jobs report”, vil mer enn en tredjedel av de ferdigheter som regnes som kritiske for dagens arbeidsstyrke ha endret seg. Videre teknologisk utvikling, kunstig intelligens og roboter som danner grunnlaget for den 4. industrielle revolusjon er grunnlaget for nye krav til ferdigheteter. Corona epedemien bidrar til å aksellerere denne utviklingen.

Mange av ferdighetene kan knyttes til personlige egenskaper som for de fleste er ganske stabile, men om vi ikke lett kan endre vår personlighet kan vi endre vår atferd. Det er den atferd som benyttes som er avgjørende for verdiskapningen.

Antatte ferdigheter vi bør fokusere på i rekrutteringsarbeidet og i medarbeiderutvikling:

1-Kreativitet:

Roboter kan ikke konkurrere med kreative mennesker. Arbeidsmarkedet fremover er avhengig av nytenkning for å få frem nye produkter og tjenester og kreative medarbeidere vil spille en nøkkelrolle.

 

2-Sosial intelligens:   

En medarbeiders evne til å kontrollere og uttrykke sine følelser samtidig som de er bevisst andres følelser beskriver deres sosiale intelligens. Du viser høy sosial intelligens når du er empatisk, har høy integritet og gode samarbeidsevner. En maskin kan vanskelig skape gode relasjoner med et annet menneske, så de som besitter høy sosial intelligens vil være ettertraktet.

 

3-Analytisk:

En medarbeider med gode analytiske (kritiske) evner kan bidra med innovative idèer og løsninger, løse komplekse problemer ved hjelp av argumentasjon og logisk tenkning. Det første trinn i kritisk tenkning er å analysere informasjon fra flere kilder. Medarbeidere med sterke analytiske evner trengs for å navigere i samhandlingen mellom maskiner og mennesker.

 

4-Growth Mindset:

«Alle» medarbeidere vil ha behov for å lære og vokse. Medarbeidere med et « Growth Mindset» forstår at deres ferdigheter og kognitive evner kan utvikles gjennom trening og hardt arbeid og har viljen til å takle utfordringer, lære fra feil og aktivt søke ny kunnskap.

 

5-Beslutningsdyktighet:

Maskiner vil i økende grad gi oss grunnlaget for mange beslutninger. Beslutninger som krever en større forståelse for konsekvenser for helheten i vår organisasjon, for medarbeidere og for samfunnet krever medarbeidere  som har et helhetlig perspektiv.

 

6-Kommunikasjonskompetanse:        

Evnen til å utveksle informasjon og meninger mellom mennesker vil bli en viktig ferdighet gjennom den 4. industrielle revolusjon. Dette betyr at medarbeidere bør styrke sine evner til å kommunisere effektivt med andre for å forsikre at de sier de rette tingene, bruker det riktige stemmeleiet og kroppsspråket som er nødvendig for å få frem sitt budskap.

 

7-Lederferdigheter:

Personlighetstrekk vi vanligvis forbinder med god ledelse, slik som å være inspirerende, og å hjelpe andre til å bli den beste versjon av seg selv vil bli viktigere. Medarbeidere vil i økende grad påta seg ledelse av prosjekter, team eller med grupper av kolleger for å takle hendelser og utvikle løsninger.

 

8-Teknologiske Ferdigheter

Dagen og fremtiden er og vil være drevet av teknologiske nyvinninger slik som kunstig intelligens, Big data, Block Chains og mer. Dette betyr at medarbeidere som føler seg komfortable med disse teknologiene i større grad vil forstå hvordan de kan bidra til utvikling i egen organisasjon. 

 

9-Endringsorientert:

Det vil i økende grad kreves at medarbeidere er fleksible og positive til endringer. Ikke bare må vi være positive til ny læring, men også tilpasningsdyktige når behovet for endringer melder seg. Å se endring som en mulighet til personlig vekst og utvikling.

 

Annonseportalen FINN, publiserte i slutten av april en undersøkelse basert på stillingsannonser fra 12. mars til 12. april 2020, sammenlignet med samme periode i 2019 og denne undersøkelsen viser at det er spesielt fem egenskaper som har økt fokus blant arbeidsgivere som søker ansatte i denne perioden.

  • Lagspiller etterspørres 64% oftere
  • Løsningsorientert etterspørres 59% oftere
  • Inkluderende etterspørres 46% oftere
  • Nyskjerrig etterspørres 40% oftere
  • Utadvendt etterspørres 12% oftere

Dette indikerer at dagens virkelighet speiler mange av funnene i World Economic Forums « Future of Jobs Report»

 

Master Management Norge AS

Trond Enger
Daglig Leder / Partner

Tags: Kompetansene

Dato: 27.11.2020