{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

SOSIAL KOMPETANSE I DEN DIGITALE EPOKEN

Ingeniører, sosionomer, økonomer, jurister, prester? Hvilke yrkesgrupper som blir fremtidens mest etterspurte og dermed vinnerne er gjenstand for mange analyser – og mer eller mindre kvalifiserte prognoser. Og svaret er selvsagt ytterst viktig for alle som starter utdanning for å kvalifisere seg til fremtidens arbeidsmarked. Men – uavhengig av yrkeskategori og skolevalg er vår oppfatning at det i særlig grad er en kompetanse vi fremover vil trenge mere av – nemlig sosial kompetanse.

I personprofiltester måles blant annet det sosiale området for prestasjon – der fokuset er på egenskaper som innflytelse, ansvar og samarbeid. Vår oppfatning er at det sosiale området bør vektes noe opp i jobbprofiler i forhold til øvrige egenskaper.

Bakgrunnen for dette er den utviklingen vi ser for oss med raskt økende digitalisering i arbeidslivet. I vårt seneste blogginnlegg beskrev vi noen av de utviklingstrekkene vi ser for oss – og som ikke minst rekrutteringsansvarlige vil måtte ta inn over seg. Rutinepregede oppgaver som automatiseres og en «demokratisering» av tilgangen til informasjon kommer til å prege morgendagen. Flatere organisasjoner og hurtigere beslutningsprosesser likeså. Flere «generasjoner» (ref x,y og z) arbeidstakere vil befolke organisasjonene samtidig. Disse må fungere sammen i produktive team som kan levere effektivt.

Alle arbeidstakere er i dag aktive på sosiale medier. Hvordan de utøver sitt sosiale liv på nettet er en del av arbeidstakerens digitale identitet. Ingen autoritet kan i dag styre hva som fortløpende publiseres i sosiale medier. Alle i organisasjonen formidler sitt syn på arbeidsplassen sin, produktene og tjenestene. Dermed blir alle deltakere i organisasjonens markedsføring – og employer branding. I dette ligger både enorme muligheter og store trusler.

Når organisasjonene skal rekruttere i dag – må de være bevisste på at den hverdagen vi her har beskrevet ligger veldig nært frem i tid. Til dels er vi der allerede – og tempoet inn i den digitale morgendagen bare øker. Derfor bør jobbprofilene allerede nå ta høyde for de kvalitetene som vil kjennetegne vinnerne i den digitale epoken.

Høy sosial kompetanse vil være det viktigste kjennetegnet ved fremtidens vinnere. Evnen til samarbeid preget av empati, tillit og involvering blir avgjørende. I effektivt samarbeid kreves også at noen søker innflytelse, tar ledelsen og kommuniserer tydelig rundt retning og prioriteringer. Ansvarlighet i form av selvkontroll og forståelse for organisasjonens spilleregler og verdigrunnlag inngår også i den sosiale kompetansen.

Heldigvis ser vi i dag stor oppmerksomhet rundt utvikling av barnas sosiale kompetanse helt fra barnehagen – og opp gjennom skolesystemet. I motsetning til i «gamle dager» da fokuset var på oppførselskarakter og servilitet – er dagens pedagogikk (med mye lek og øvelser) rettet mot å utvikle ferdigheter i empati, samarbeid, selvkontroll og ansvarlighet.  

Grunnlaget er dermed det beste. Men konkurransen om de beste hodene er – og blir tøff. Organisasjoner som leverer god employer branding og som gjennom denne er tydelige på vektleggingen av sosial kompetanse når de rekrutterer – har et fortrinn. Dette forsterkes dersom jobbprofilene uttrykker det samme klart og tydelig. Videre må metodene som benyttes i rekrutteringsprosessene egne seg til å avdekke kandidaters sosiale kompetanse.

Beste Praksis i rekrutteringsarbeidet blir bare viktigere og viktigere. Dette kan neppe robotene overta. Paradoksalt nok – i den digitale epoken blir de menneskelige ressursene mer avgjørende enn noen gang tidligere.